Shennong. Guo_Xu_album_dated_1503_(2)

Shennong.-Guo_Xu_album_dated_1503

Shennong as depicted in a 1503 painting
by Guo Xu